Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

paliti
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viakaktu kaktu

February 21 2019

paliti
1326 d1ef 390
Reposted frommakle makle vianikotyna nikotyna
paliti
0984 c57d 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

November 02 2018

7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viadunkellicht dunkellicht
paliti
Reposted fromshakeme shakeme viadunkellicht dunkellicht
paliti
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
paliti

October 05 2018

paliti
4800 5721 390
Reposted fromrubinek rubinek viarurky rurky

September 20 2018

paliti
paliti
paliti
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viastylte stylte
paliti

April 18 2018

paliti
3308 dfc0 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viastonerr stonerr

January 28 2018

paliti

January 16 2018

paliti
paliti
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka

December 22 2017

paliti
2003 c994 390
Reposted frommalice malice viaslowianecznik slowianecznik
paliti
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viaslowianecznik slowianecznik
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaslowianecznik slowianecznik
4719 b3b1 390
Reposted fromsunlight sunlight viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl