Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

paliti
paliti

June 16 2015

paliti
3078 c2fb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiaki miaki

June 10 2015

paliti

June 09 2015

1466 0a74 390
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viatwice twice
9166 179d 390

jamesyouth:

Roe x AA Warehouse

Reposted fromtwice twice
paliti
9153 4b72 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viamiaki miaki

June 07 2015

paliti
Sergei Sarakhanov
Reposted fromgenmaicha genmaicha viachemicalna chemicalna
paliti
1354 1521 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaPicki91 Picki91
paliti
3216 9da0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 06 2015

paliti
3674 3290 390
Reposted fromdreamadream dreamadream
paliti
7457 08dc 390
Jason Momoa
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9077 3e76 390
Reposted fromtwice twice
3242 2263 390
Reposted fromtaborri taborri viatwice twice
paliti
8744 6d00 390
Reposted fromtwice twice
paliti
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl