Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

paliti
0724 cd44 390
Reposted fromscorpix scorpix

August 07 2017

paliti
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr

August 01 2017

9793 f44f 390
Reposted fromconniesasha conniesasha viaSTYLTE STYLTE
paliti
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat

July 22 2017

paliti
5516 4f4d 390
#true #szczygieł 
Reposted byrozemocjonowana rozemocjonowana
paliti
5226 4922 390
Reposted fromtfu tfu

June 28 2017

paliti
1419 c37a 390
Reposted fromadelajda adelajda viasatyra satyra

June 18 2017

paliti
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

May 21 2017

paliti
2573 2ba7 390
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme

May 13 2017

paliti
9962 ee63 390
Reposted fromheroes heroes viaslowianecznik slowianecznik

May 01 2017

paliti
8831 0875 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaepidemic epidemic

April 24 2017

paliti
1586 e9ac 390
Reposted fromkrzysk krzysk viakaktu kaktu

March 17 2017

paliti
7611 8566 390
paliti
5025 5178 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastonerr stonerr
paliti
5241 3c71 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viazEveR zEveR
paliti
2494 7911 390
Reposted fromheroes heroes viazEveR zEveR
2727 c479 390
Reposted fromerial erial vianikotyna nikotyna
paliti
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viamarlylee marlylee
1494 f311 390
Reposted fromkulamin kulamin vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl